อื่นๆ

ทดสดสอบ

อ. คิ้ว
ผู้สร้างแบบสำรวจ

คำอธิบาย

ทดสอบการตั้งแบบสำรวจ
ผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 1 คน
ใช้ได้ดี
100.0 %
1
ต้องปรับปรุง
0 %
0
อายุเฉลี่ยผู้ร่วมทำแบบสอบถาม
ไม่ระบุ
100.00 %
1 - 15 ปี
0.00 %
16 - 18 ปี
0.00 %
19 - 22 ปี
0.00 %
23 - 25 ปี
0.00 %