Open quote image
ส่งเสียงสะท้อน
ความคิดเห็นของพวกเรา
Close quote image

ร่วมส่งเสียงของวัยรุ่น

พื้นที่เฉพาะของพวกเรา ที่สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
สร้างแบบสำรวจของคุณ

ผลสำรวจยอดนิยม

เสียงสะท้อนของพวกเราอาจเป็น
ส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลง
ดูผลสำรวจทั้งหมด
100%
จาก 1 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับตัวเลือก "ใช้ได้ดี"
ในหัวข้อ ทดสดสอบ
75%
จาก 8 คนที่ส่งเสียง
เห็นด้วย
กับตัวเลือก "คนที่รักเราสิ เราจะได้รับการดูแลอย่างดี"

ร่วมส่งเสียงสะท้อนความคิดเห็น
ของเด็กและเยาวชนแต่ละพื้นที่

ร่วมสมัครสมาชิกเพื่อแสดงความคิดเห็นของวัยรุ่น
เพราะเสียงสะท้อนของพวกเราอาจเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเปลี่ยนแปลง
สมัครสมาชิก

เครือข่ายเด็กและเยาวชน

รวบรวมเครือข่ายเด็กและเยาวชนจาก
ทั่วประเทศให้เข้าถึงได้ง่าย และทั่วถึง
icon youthpoll network group เครือข่ายเด็กและเยาวชน